Prawo do kontaktu z dzieckiem

Dzieci mają prawo do kontaktów z obojgiem rodziców. I odwrotnie: rodzice mają prawo – i obowiązek – do kontaktów ze swoim dzieckiem. Oznacza to regularne osobiste spotykanie się, kontakt listowny, mailowy i telefoniczny.

Celem kontaktów jest zapewnienie dziecku poczucia, że nawet mimo rozstania / rozwodu rodziców nie utraciło swojej rodziny. Dziecko – dzięki kontaktom z rodzicem, z którym nie mieszka – ma przeświadczenie, że jest on też obecny w jego życiu, że się nim interesuje i dba o niego. Kontakt rodziców z dzieckiem można ograniczyć lub nawet wykluczyć wyłącznie w sytuacji zagrożenia dobra dziecka.

Prawo do kontaktu z dzieckiem mają z reguły obydwoje rodzice, niezależnie od posiadanego obywatelstwa i statusu pobytu, dotyczy to również dziadków i rodzeństwa, a także bliskich osób, które – będąc autorytetem dla dziecka – rzeczywiście ponosiły lub nadal ponoszą za nie odpowiedzialność („więzi społeczno-rodzinne”).

Jeżeli dziecko i rodzic posiadający prawo do kontaktów z nim mieszkają w różnych państwach, to kontakty te są często utrudnione. Gdy jedno z nich przeprowadzi się do innego kraju, może dojść do sytuacji, w której dotychczas praktykowane postanowienia w zakresie wzajemnych kontaktów nie będą przystawały do nowej rzeczywistości. Wtedy należy podjąć nowe, inne uzgodnienia – większego znaczenia nabędą na przykład kontakty telefoniczne i drogą elektroniczną ( np., przez Skype), a także okres wakacji i świąt. Od okoliczności konkretnego przypadku zależeć będą możliwe rozwiązania w sytuacji wystąpienia problemów w kontaktowaniu się rodziców i dzieci.

 

ISS Polska funkcjonuje jako dział Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, wpisanego do KRS pod nr 0000146124.
TKOPD w Poznaniu
Oddział ISS Polska

ul. Garbary 97/8, 61-757 Poznań
konto: PKO B.P. S.A.
29102040270000180203569795
tel.: 61 855 22 78
e-mail: biuro@isspolska.org
Poinformuj o nas znajomych: