Prawo do opieki nad dzieckiem w Polsce

W Polsce sytuacja prawna dziecka nie jest zależna od jego pochodzenia z małżeństwa lub ze związku nieformalnego. Z chwilą urodzenia dziecka oboje rodzice mają pełną władzę rodzicielską, to jest razem decydują o wychowaniu dziecka i o jego majątku. Oznacza to, że oboje rodzice muszą wyrazić zgodę na zmianę miejsca zamieszkania dziecka do innego kraju. Jeśli rodzice nie mogą się porozumieć w najważniejszych sprawach życiowych dziecka, w ich imieniu decyduje sąd rodzinny. Dotyczy to również sytuacji, w której jedno z rodziców sprzeciwiło się planom drugiego związanym z wyjazdem z dzieckiem za granicę.

Objęcie dziecka ochroną prawną polskiego prawa nie jest uzależnione od jego obywatelstwa, podobnie jak w większości europejskich państw. Polski sąd będzie orzekał na podstawie polskiego prawa w sprawach każdego dziecka, które ma w Polsce miejsce stałego pobytu bez względu na jego obywatelstwo. Sprawy dziecka – polskiego obywatela, mieszkającego na stałe za granicą, będzie rozstrzygał zagraniczny sąd.

 

ISS Polska funkcjonuje jako dział Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, wpisanego do KRS pod nr 0000146124.
TKOPD w Poznaniu
Oddział ISS Polska

ul. Garbary 97/8, 61-757 Poznań
konto: PKO B.P. S.A.
29102040270000180203569795
tel.: 61 855 22 78
e-mail: biuro@isspolska.org
Poinformuj o nas znajomych: