Prawo międzynarodowe dotyczące ponadgranicznych konfliktów rodzinnych

Konwencja haska o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony nieletnich z 5.10.1961 r.

Reguluje jurysdykcję i prawo właściwe: przede wszystkim miejsca stałego pobytu małoletniego, choć z poszanowaniem prawa ojczystego. Dotyczy środków ochronnych.

Pomiędzy:

Austrią, Chinami, Francją, Niemcami, Włochami, Litwą, Łotwą, Luksemburgiem, Holandią, Polską, Portugalią, Hiszpanią, Szwajcarią i Turcją.

Konwencja haska dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę z 25.10.1980 r.

Przedmiotem konwencji jest zapewnienie niezwłocznego powrotu dzieci bezprawnie uprowadzonych lub zatrzymanych oraz zapewnienie poszanowania praw do opieki i odwiedzin między Państwami będącymi stronami konwencji. Konwencja przewiduje bardzo szybką procedurę sprowadzenia uprowadzonego do innego Państwa dziecka – maksymalnie 6 tygodni. Uprowadzenie jest bezprawne w rozumieniu omawianej konwencji, jeżeli nastąpiło naruszenie prawa do opieki przyznanego określonej osobie na mocy ustawodawstwa państwa, w którym dziecko miało miejsce stałego pobytu, a ponadto w chwili uprowadzenia prawa te były skutecznie wykonywane wspólnie lub indywidualnie albo byłyby tak wykonywane, gdyby nie nastąpiło uprowadzenie.

Strony:

Albania, Argentyna, Australia, Austria, Białoruś, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Bułgaria, Burkina Faso, Kanada, Chile, Chiny, Kostaryka, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Ekwador, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Izrael, Włochy, Japonia, Korea Południowa, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Mauritius, Meksyk, Monako, Czarnogóra, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Panama, Paragwaj, Peru, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Sri Lanka, Szwecja, Szwajcaria, Macedonia, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Urugwaj, Wenezuela

a także:

Andora, Armenia, Bahamy, Belize, Kolumbia, Dominikana, Salwador, Fidżi, Gabon, Gwatemala, Gwinea, Honduras, Kazachstan, Lesoto, Nikaragua, Mołdawia, Saint Kitts i Nevis, San Marino, Seszele, Singapur, Tajlandia, Trynidad i Tobago, Turkmenistan, Uzbekistan, Zimbabwe.

Konwencja haska o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w obszarze odpowiedzialności rodzicielskiej i środkach ochrony dzieci (1996)

Konwencję stosuje się do dzieci w wieku do lat 18 i określa: 1) które państwo jest właściwe do podejmowania środków zmierzających do ochrony osoby lub majątku dziecka, 2) które organy są właściwe, 3) które prawo jest właściwe, 4) zasady uznania i wykonania środków ochrony we wszystkich umawiających się Państwach, 5) obowiązek nawiązania współpracy pomiędzy organami Państw.

Strony:

Albania, Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Ekwador, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Monako, Czarnogóra, Maroko, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Ukraina, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Urugwaj,

a także:

Armenia, Dominikana, Lesoto.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (Bruksela II)

Rozporządzenie określa, który sąd jest właściwy w sprawach międzynarodowych. Ma zastosowanie w postępowaniach dotyczących rozwodu, separacji i unieważnienia małżeństwa, a także wszystkich aspektów odpowiedzialności rodzicielskiej. Odpowiedzialność rodzicielska odnosi się do pełnego zakresu praw i obowiązków związanych z dzieckiem lub jego mieniem. Aby zagwarantować równe traktowanie wszystkich dzieci, rozporządzenie obejmuje wszystkie orzeczenia dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej, w tym również środki ochrony dziecka niezależnie od postępowania w sprawach małżeńskich. Nie ma zastosowania do spraw alimentacyjnych (tę kwestię reguluje rozporządzenie Rady nr 44/2001 z 22.12.2000 r.), a ponadto w sprawach o: ustalenie i kwestionowanie ojcostwa, adopcyjnych, imion i nazwisk dzieci, usamodzielnienia, powiernictwa i dziedziczenia oraz środków podejmowanych w wyniku przestępstw popełnionych przez dzieci.

Rozporządzenie ustala także zasady dotyczące przypadków uprowadzenia dziecka. Procedura jest podobna do tej z Konwencji haskiej z 1980 r. Również przewidziany jest termin 6 tygodni na rozstrzyganie wniosków o powrót dziecka.

Rozporządzenie obowiązuje na terytorium Unii Europejskiej. Między Państwami członkowskimi UE stosuje się omawiane rozporządzenie, natomiast Konwencja haska z 1980 r. stosowana jest w sprawach, które dotyczą Państw spoza UE. Rozporządzenie ma pełne zastosowanie także przed Konwencją haską z 1996 r., jeżeli dziecko zamieszkuje w Państwie członkowskim.

Konwencja o prawach dziecka z 20.11.1989 r.

Obowiązuje niemal we wszystkich państwach świata (z wyjątkiem USA oraz Somalii). W konwencji o prawach dziecka zostały spisane wszystkie prawa dziecka: cywilne, socjalne, kulturalne i polityczne. Proces wdrażania i przestrzegania przepisów Konwencji (i dodatkowych protokołów) jest monitorowany przez Komitet Praw Dziecka.

 

ISS Polska funkcjonuje jako dział Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, wpisanego do KRS pod nr 0000146124.
TKOPD w Poznaniu
Oddział ISS Polska

ul. Garbary 97/8, 61-757 Poznań
konto: PKO B.P. S.A.
29102040270000180203569795
tel.: 61 855 22 78
e-mail: biuro@isspolska.org
Poinformuj o nas znajomych: