Czym jest mediacja?

Mediacja (z łac. „pośredniczenie”) to sposób rozwiązywania konfliktów z udziałem osoby trzeciej – neutralnego i bezstronnego i nie podejmującego rozstrzygających decyzji mediatora. Mediator pomaga spierającym się stronom w osiągnięciu dobrowolnego i obustronnie satysfakcjonującego rozwiązania.

Mediacja jest nieformalną rozmową na temat rozwiązania problemu, polega na usprawnianiu komunikacji pomiędzy stronami i budowaniu wzajemnego zrozumienia interesów. Może być stosowana w międzynarodowych sporach o prawo do kontaktów z dzieckiem, w sporach o władzę rodzicielską, a także w przypadkach uprowadzeń dzieci za granicę.

Mediator pomaga rozważyć wszelkie możliwe rozwiązania, negocjować w warunkach współpracy i szukać takiego porozumienia, które będzie akceptowalne przez obie strony możliwe do wcielania w życie.

Mediacja opiera się na pięciu zasadach :

Dobrowolność

  • Do mediacji strony przystępują dobrowolnie, od Ciebie samego zależy, czy weźmiesz w niej udział oraz czy wybierzesz konkretne rozwiązanie.

Poufność

  • Mediacja ma charakter poufny, jej przebiegu i rezultaty rozmów objęte są tajemnicą, dzięki czemu zwiększa się poczucie bezpieczeństwa i buduje większą otwartość.

Bezstronność mediatora

  • Mediator nie opowiada się po żadnej ze stron, w równym stopniu angażuje się w pomoc, nie oceniając i nie poszukując winnych zaistniałej sytuacji.

Neutralność mediatora

  • Mediator nie jest zwolennikiem jakiegoś konkretnego rozwiązania, nie podejmuje decyzji i nie ocenia składanych propozycji. Umożliwia stronom samodzielne wypracowanie porozumienia.

Samodzielność stron w podejmowaniu decyzji

  • To do stron należy decyzja o wyborze rozwiązania, które jest rezultatem wolnego wyboru i płynie z przekonania, że wypracowane rozwiązanie zaspakaja najważniejsze potrzeby.

W przypadku międzynarodowych konfliktów rodzinnych mediatorzy powinni dysponować odpowiednim doświadczeniem i wiedzą na temat przepisów prawa, umiejętnościami językowymi i interkulturowymi.

 

ISS Polska funkcjonuje jako dział Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, wpisanego do KRS pod nr 0000146124.
TKOPD w Poznaniu
Oddział ISS Polska

ul. Garbary 97/8, 61-757 Poznań
konto: PKO B.P. S.A.
29102040270000180203569795
tel.: 61 855 22 78
e-mail: biuro@isspolska.org
Poinformuj o nas znajomych: