Przebieg mediacji

Możemy wyróżnić 6 etapów prowadzenia mediacji:

1. Wprowadzenie do mediacji

Mediator przedstawia stronom zasady mediacji i określa swoją rolę.

2. Wysłuchanie stron

Każda ze stron sporu w niezakłócony sposób przedstawia swoje spojrzenie na zaistniałą sytuację, opisuje wydarzenia, podaje fakty.

3. Definiowanie kwestii

Ustalenie listy spraw do rozwiązania, czyli programu negocjacyjnego. Podpisują zgodę na mediację

4. Ujawnienie i zrozumienie potrzeb stron

Strony określają swoje potrzeby, budują wzajemnie zrozumienie dla potrzeb i interesów strony przeciwnej, skupiają się również na potrzebach dziecka.

5. Poszukiwanie i negocjowanie rozwiązań

W tej fazie gromadzi się listę możliwych rozwiązań zaspokajających interesy obu stron. Wspólnie z mediatorem sprawdza się, które z zaproponowanych rozwiązań można będzie zrealizować w rzeczywistości, w jaki sposób.

6. Zakończenie mediacji

Tworzenie ugody mediacyjnej, którą przed podpisaniem można skonsultować z prawnikiem.

Mediatorzy

Aby sprostać oczekiwaniom rodziców odpowiednio do ich pochodzenia i sytuacji, w której się znaleźli, zaleca się, aby:

  • mediację prowadzili jeden mediator i jedna mediatorka;
  • mediatorzy mieli różne zawody (najczęściej jeden z mediatorów powinien mieć wykształcenie prawnicze, a drugi psychologiczne lub pedagogiczne, aby razem mogli uwzględnić różne istotne aspekty konfliktu rodzinnego);
  • pochodzili z krajów, z których pochodzą skonfliktowani ze sobą rodzice i dzięki temu mieli to samo podłoże kulturowe i językowe;
  • mediatorka i mediator spełniali określone kryteria ustalone przez Haską Konferencję Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

 

ISS Polska funkcjonuje jako dział Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, wpisanego do KRS pod nr 0000146124.
TKOPD w Poznaniu
Oddział ISS Polska

ul. Garbary 97/8, 61-757 Poznań
konto: PKO B.P. S.A.
29102040270000180203569795
tel.: 61 855 22 78
e-mail: biuro@isspolska.org
Poinformuj o nas znajomych: