Uprowadzenie dziecka do kraju nieobjętego konwencją haską

Państwa nieobjęte konwencją haską to państwa, w których nie obowiązuje konwencja haska dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Nie praktykuje się tutaj postępowań w sprawie powrotu dziecka ani nie funkcjonuje organ centralny. Nieobjęte konwencją haską jest wiele państw, w których obowiązuje islamski porządek prawny, a także szereg państw afrykańskich.

1. Wniesienie powództwa na miejscu

Rodzice muszą zwrócić się bezpośrednio do sądów w drugim państwie z żądaniem wydania dziecka. W tym celu konieczne będzie uzyskanie uznania orzeczenia wydanego w Polsce lub uzyskanie pierwszego postanowienia w danej sprawie. Do dochodzonych roszczeń, prowadzonego postępowania i orzeczenia stosuje się prawo obowiązujące w danym państwie.

Dane kontaktowe adwokatów za granicą znajdują się w informacjach o danym kraju, publikowanych przez ministerstwa spraw zagranicznych lub poprzez międzynarodowe stowarzyszenia prawników (np. International Bar Association).

2. Porozumienie mediacyjne

Ze względu na przewlekłość ewentualnej procedury prawnej i niepewność jej wyniku w tego rodzaju przypadkach najważniejsze jest znalezienie przez rodziców sposobu na polubowne rozwiązanie sporu. Dlatego Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego postuluje tworzenie centralnych ośrodków mediacji, do których mogłyby zwracać się osoby z kraju i z zagranicy z prośbą o udzielenie informacji i ewentualne skierowanie do mediatora. Od kraju, w którym ma być zawarta ugoda, i od okoliczności danej sprawy zależy w dużym stopniu, czy w ogóle istnieje możliwość zawarcia porozumienia polubownego, a jeżeli tak, to co należy w takim przypadku wziąć pod uwagę. Osobista rozmowa powinna rozwiać wszelkie wątpliwości. Czekamy na Twój telefon!

Wskazówka: Przed wyjazdem do kraju, w którym przebywa Twoje dziecko, należy zasięgnąć szczegółowych informacji, w tym ustalić, czy partner może Ci zabronić opuszczenia kraju.

 

ISS Polska funkcjonuje jako dział Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, wpisanego do KRS pod nr 0000146124.
TKOPD w Poznaniu
Oddział ISS Polska

ul. Garbary 97/8, 61-757 Poznań
konto: PKO B.P. S.A.
29102040270000180203569795
tel.: 61 855 22 78
e-mail: biuro@isspolska.org
Poinformuj o nas znajomych: