Uprowadzenie własnego dziecka

Wróciłeś/aś z własnym dzieckiem do Polski mimo braku odpowiedniej zgody.

Jeżeli nie otrzymał(a)eś zgody sądu ani partnera na opuszczenie kraju, oznacza to, że uprowadziłeś własne dziecko. W ten sposób narażasz się na ryzyko, że druga strona nie tylko wystąpi z wnioskiem o wydanie dziecka w trybie konwencji haskiej dotyczącej uprowadzenia dzieci, lecz także złoży zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które z kolei może prowadzić do wydania międzynarodowego nakazu aresztowania, grożącego Twoim aresztowaniem z chwilą powrotu do kraju pochodzenia.

Uprowadzenie dziecka z kraju objętego konwencją haską

Postępowanie w trybie konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

Jeżeli mieszkałe/aś w kraju, który przystąpił do konwencji haskiej, a drugi rodzic złożył wniosek w trybie tej konwencji, to polski organ centralny z siedzibą w Warszawie skieruje wniosek o wydanie dziecka do sądu właściwego dla miejsca Twojego zamieszkania. Organ centralny jest tym samym reprezentantem rodzica mieszkającego za granicą. Z reguły ustanawiany jest pełnomocnik z urzędu do prowadzenia dalszego postępowania w imieniu zgłaszającego uprowadzenie rodzica.

Drugi rodzic może też żądać wydania dziecka uprowadzonego do Polski bez udziału organu centralnego, ale z powołaniem się na przepisy konwencji haskiej. W takim przypadku sąd decyduje, czy dziecko musi powrócić bądź czy istnieją przesłanki przemawiające za odmową zarządzenia powrotu dziecka. Podstawy do odmowy zarządzenia powrotu dziecka są określone w artykule 13 konwencji haskiej i w większości państw Wspólnoty Europejskiej uległy niewielkiej modyfikacji.

Zgodnie z tymi postanowieniami dziecko nie będzie musiało wrócić do kraju, jeżeli istnieje poważne ryzyko, że powrót naraziłoby je na szkodę fizyczną lub psychiczną, bądź gdy dziecko sprzeciwia się powrotowi.

Wskazówka: Sądy bardzo wnikliwie sprawdzają powyższe przeciwwskazania, a sam proces badania traktują niezwykle poważnie.

Przede wszystkim na obszarze obowiązywania rozporządzenia Bruksela IIa (to jest w większości państw europejskich) zarządzenie wydania dziecka następuje pod warunkiem wykazania, że na miejscu podjęto wszelkie środki w celu ochrony dziecka.

Zarządzenie o powrocie dziecka / egzekucja

Wydane w formie postanowienia zarządzenie o powrocie dotyczy wyłącznie dziecka, a nie rodzica, który je uprowadził. Jeżeli postanowienie się uprawomocni i zostanie mu nadany tytuł wykonalności, oznacza to, że można zlecić sądowi jako organowi egzekucyjnemu sprowadzenie dziecka. Sąd działa za pośrednictwem kuratorów sądowych.

Jeśli istnieje potrzeba przymusowej realizacji postanowienia sądu o odebraniu dziecka, kurator sądowy odbiera dziecko z domu lub z innego miejsca w obecności drugiego rodzica, psychologa, przedstawiciela organizacji pozarządowej lub pracownika pomocy społecznej.

Najpewniej będzie zagwarantować możliwość dobrowolnego powrotu dziecka, aby zaoszczędzić jemu i sobie przykrości związanych z tym wydarzeniem. Wspólnie możemy zastanowić się, w jaki sposób zorganizować przeprowadzkę.

Wskazówka: Dziecko ma prawo do kontaktu z obojgiem rodziców. Dlatego na każdym etapie postępowania należy zawsze umożliwić dziecku kontakt z drugim rodzicem.

Ponadgraniczne porozumienie mediacyjne

Zasadniczo zawsze istnieje możliwość zawarcia porozumienia mediacyjnego – zarówno pozasądowego, jak i w ramach postępowania prowadzonego przed sądem, w szczególności na podstawie konwencji haskiej. Nawet po zakończeniu postępowania nic nie wyklucza możliwości polubownego rozwiązania sporu. Wiele sądów proponuje stronom mediację (często za pośrednictwem pełnomocników), którą można prowadzić w czasie trwania postępowania sądowego.

Jeżeli rodzice zdecydują się na mediację, ważne jest, aby zdawali sobie sprawę ze swoich praw i obowiązków i prawnej dopuszczalności porozumienia. Dlatego zaleca się, aby skorzystali z pomocy adwokatów, którzy będą im służyć poradą i udzielą wszelkich informacji. Odpowiednia porada prawna jest też istotna w kontekście nadania porozumieniu zawartemu przez rodziców w Polsce lub złożonym zapewnieniom odpowiedniej formy, która zagwarantuje możliwość uznania i wykonania takiego porozumienia w innym państwie.

 

ISS Polska funkcjonuje jako dział Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, wpisanego do KRS pod nr 0000146124.
TKOPD w Poznaniu
Oddział ISS Polska

ul. Garbary 97/8, 61-757 Poznań
konto: PKO B.P. S.A.
29102040270000180203569795
tel.: 61 855 22 78
e-mail: biuro@isspolska.org
Poinformuj o nas znajomych: