Wraca Zespół Informacyjno-konsultacyjny !!!

logo_poznan

Informujemy, że od 1 sierpnia br. zostały wznowione prace Zespołu Informacyjno – Konsultacyjnego, w ramach, którego będzie odbywać się bezpłatna praca krótko-
i długoterminowa z osobami doświadczającymi różnych trudności w funkcjonowaniu.

Dyżury polegać będą na udzielaniu osobistych, telefonicznych i e-mailowych informacji, porad i konsultacji mieszkańcom Poznania.

Zadania Zespołu Informacyjno-Konsultacyjnego obejmować będą zakres:

  • wstępnej diagnozy problemu,
  • informowania o możliwości podjęcia leczenia przez osoby uzależnione oraz możliwości terapii osób współuzależnionych,
  • informowania o systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, procedurach interwencyjnych (m.in. procedurze Niebieskich Kart) oraz placówkach zajmujących się pomocą długofalową,
  • podejmowania interwencji w sprawach przemocy domowej (fizycznej, psychicznej lub seksualnej),
  • wspieranie dzieci i młodzieży w trudnych sytuacjach rodzinnych, w tym m.in. w przypadkach alkoholizmu w domu, rozwodu rodziców, przemocy domowej,
  • zapewnienie beneficjentom bezpłatnych porad prawnych,
  • zapewnienie wsparcia psychologicznego beneficjentom,

 

Kontakt do Nas:

Tel./Fax. +48 61 855 22 70
e-mail: poradnia@kopd.poznan.pl

ISS Polska funkcjonuje jako dział Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, wpisanego do KRS pod nr 0000146124.
TKOPD w Poznaniu
Oddział ISS Polska

ul. Garbary 97/8, 61-757 Poznań
konto: PKO B.P. S.A.
29102040270000180203569795
tel.: 61 855 22 78
e-mail: biuro@isspolska.org
Poinformuj o nas znajomych: